De inlichtingen op deze website zijn louter informatief en kunnen dan ook niet worden beschouwd als leveringen van verzekeringsproducten of diensten. Ze kunnen VIAXIS dus niet aansprakelijk stellen.

De meegedeelde gegevens mogen door VIAXIS CVBA worden verwerkt met het oog op het algemeen beeld van de klant en de verzekeringsbemiddelingsdiensten. Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen die met VIAXIS in verbinding staan. De betrokken personen kunnen kennis krijgen van deze gegevens, ze laten verbeteren en zich gratis verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een recto verso kopie van de identiteitskaart, gezonden te worden aan VIAXIS, Hermann Debrouxlaan 40/42, 1160 Brussel.

VIAXIS CVBA
Specialist in aanvullende Verzekering bij de Sociale zekerheid Verzekeringsbemiddelaars: Inschrijvingsnr. FSMA 021071 A-cB in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA (hoofzetel: Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be – RPR Brussel: 403 264 137 – Bankrekeningnr. : 700-0217484-54 Hoofdzetel: Herrmann Debrouxlaan, 40/42 – 1160 Brussel Tel: +32 (0)2 629 78 00 – Fax: +32 (0)2 629 78 30

Wij staan ter uw beschikking voor een bezoek of telefonisch. U kunt ons ook steeds een e-mail opsturen of een briefwisseling.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij VIAXIS.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/547 58 71 – Fax : 02/547 59 75 – www.ombudsman.as.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERINGSCONTRACTEN
Die kan u raadplegen op sectorcatalog.be/nl

BELANGENCONFLICTENBELEID
Ons beheersreglement ter regeling van belangenconflicten en vergoedingen kan u ook raadplegen op
Download PDF

VIAXIS PRIVACY DECLARATIE
VIAXIS neemt maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Die kan u raadplegen op
Download PDF