Faillissementsverzekering

Als je zelfstandige handelaar, zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot van een handelsvennootschap bent en die gaat failliet, kan je een beroep doen op de sociale verzekering. Je hebt dan recht op:

  • Een maandelijkse uitkering na faillissement gedurende ten hoogste twaalf maanden
  • De ziekteverzekering en gezinsbijslag gedurende maximum vier kwartalen en zonder bijdragebetaling.

Hou er rekening mee dat deze uitkering slechts éénmaal in de beroepsloopbaan kan worden toegekend.

Wanneer je bij een faillissement betrokken bent, kan je op de sociale verzekering aanspraak maken wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • Je moet verzekeringsplichtig zijn geweest in het sociaal statuut voor zelfstandigen gedurende minstens vier kwartalen die zijn voorafgegaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal wanneer het vonnis van faillietverklaring is geveld.
  • Voor de periode van verzekeringsplicht, moeten bijdragen verschuldigd zijn in de categorie hoofdberoep.
  • Vanaf de eerste werkdag die volgt op de dag van het vonnis van faillietverklaring mag je geen beroepsactiviteit meer uitgeoefend hebben of geen recht kunnen laten gelden op een vervangingsinkomen.
  • Je hoofdverblijfplaats moet zich in België bevinden
  • Je mag niet veroordeeld zijn op grond van artikel 489, 489 bis en 489 ter van het Strafwetboek