Privacy

Privacy-clausule

Doeleinden van de gegevensverwerking – Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door VIAXIS, de ondernemingen die ermee in verbinding staan of derden, kunnen door VIAXIS worden verwerkt met het oog op het beheer van het klantenbestand, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen, de klantenservice, het beheer van de commerciële relatie, de opsporing, preventie en bestrijding van fraude, de aanvaarding van risico’s, het toezicht op de portefeuille, statistische studies, het beheer van de betwiste zaken en van de schuldinvordering, alsook de betaling van verzekeringssommen. VIAXIS CVBA, met maatschappelijke zetel op de Herrmann Debrouxlaan 40/42 te 1160 Brussel is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om een optimale service te verlenen in verband met de hogergenoemde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen die ermee in verbinding staan (advocaten, experts, herverzekeraars, medeverzekeraars, dienstverleners, …).

Deze persoonsgegevens kunnen door VIAXIS verwerkt worden in bestanden die het deelt met ondernemingen die ermee in verbinding staan met het oog op het beheer van het klantenbestand, in het bijzonder het beheer en de bijwerking van de identificatiegegevens.

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen door VIAXIS verwerkt worden met het oog op direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, VIAXIS’ sociale of culturele activiteiten, …), om zijn kennis van de klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de hoogte te brengen van zijn activiteiten, producten en diensten. Deze gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan andere ondernemingen van VIAXIS met het oog op direct marketing, om hun kennis van hun klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de hoogte te brengen van hun respectieve activiteiten, producten en diensten in verzekeringen en bank.

Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste van VIAXIS.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

In voorkomend geval kunnen VIAXIS en/of de ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld, zich zowel in de Europese Unie als erbuiten bevinden. In geval van gegevensoverdracht naar derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, houdt VIAXIS zich aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor dergelijke overdrachten, met name zorgt voor een adequaat beschermingsniveau voor de aldus overdragen persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals algemene voorwaarden, de Safe Harbor-principes.

Doorgeven van gegevens aan een overheid

VIAXIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat het zelf of de andere ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan, aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

Verwerking van de gegevens betreffende de gezondheid

De betrokken persoon stemt in met de verwerking van de gegevens betreffende zijn gezondheid wanneer de verwerking van deze gegevens nodig is voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders in het kader van dit contract. Deze verwerking is vastgesteld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.

Recht op toegang, rechtzetting en verzet

De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/versokopie van zijn identiteitskaart te sturen naar VIAXIS CVBA, Herrmann Debrouxlaan 40/42, 1160 Brussel. Hij kan er ook meer informatie bekomen.